Giải thưởng “Cuộc sống tuyệt vời”
Giải thưởng “Cuộc sống tuyệt vời” – 2011

Photography

Giải thưởng “Cuộc sống tuyệt vời” – 2011

Trần Thành Tiến & Giải thưởng nhiếp ảnh

Nguồn…

Chuyên mc: Nhiếp nh
Gi
i thưởng: Cuc thi nhiếp nh Cuc sng tuyt vi
Ph
át hành: Vietnam, 12/2011.

  • Category :

    Photography

  • Date :

    Dec . 17 . 2011

  • Intro – Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN-2011
  • Saigon Flower – intro clip